Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van Fixmer Belgium NV (commerciële naam: Fixmer)

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van Fixmer Belgium NV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met Fixmer Belgium worden gesloten met andere ondernemingen zoals omschreven in artikel I.1 WER, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van Fixmer Belgium.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.      Bestellingen worden pas aanvaard door Fixmer Belgium indien de klant voldaan heeft aan zijn financiële verplichtingen.

2.2.      Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Fixmer Belgium. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, met een minimum van 60,00 EUR, behoudens bewijs van hogere schade door Fixmer Belgium.

Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Artikel 3: Levering

3.1.      De goederen worden franco ten huize geleverd, behoudens andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst.

3.2.      De leveringstermijnen zijn enkel benaderend en worden louter ten indicatieve titel vermeld, behoudens ingeval daarvan schriftelijk is afgeweken. In ieder geval kunnen er mogelijks vertragingen zijn in de leveringen ten gevolge van onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Fixmer Belgium, en die Fixmer Belgium  beletten de overeengekomen leveringsdatum na te leven, geven geen aanleiding tot schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst.

3.3.      Fixmer Belgium heeft steeds het recht nieuwe leveringen te weigeren, zelfs indien Fixmer Belgium vooraf een bestellingorder meedeelde met betrekking tot deze levering, zolang de koper nog een betaling is verschuldigd voor vervallen facturen van de voorgaande leveringen en/ of wanneer er twijfel over de kredietwaardigheid van de koper bestaat.

Artikel 4: Prijs

4.1.      De prijs is zoals deze op de bestellingorder is vermeld, tenzij Fixmer Belgium zich genoodzaakt ziet de prijs aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (lonen, energie, …). Prijswijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van de aanpassing van heffingen van overheidswege.  De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4.2.      De prijs is exclusief BTW en inclusief levering, vervoer en verzekeringskosten.

Artikel 5: Facturatie en betaling

5.1.      De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, contant te betalen.

5.2.      Bij laattijdige betaling of niet-betaling op de vervaldag, zal de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest opleveren van 12% per jaar, en worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van de factuurwaarde, met een minimum van 60,00 EUR, onverminderd eventuele gerechts- en inningskosten.

5.3.      Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment werden opgesteld en werden bezorgd aan de koper. Nieuwe bestellingen kunnen geweigerd worden door Fixmer Belgium

5.4.      Bij elke laattijdige betaling, geheel of gedeeltelijk, zijn de forfaitaire vergoeding en de intresten verschuldigd, zoals vermeld onder punt 5.2 van dit artikel.

5.5.      Indien er een betwisting is van de factuur, dient de koper deze uitdrukkelijk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven te protesteren per aangetekend schrijven, op straffe van verval, binnen de 48 uur na ontvangst van de factuur. Na deze termijn wordt de koper geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

5.6.      Indien het vertrouwen van Fixmer Belgium in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/ of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Fixmer Belgium  het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Wanneer de koper dit weigert behoudt Fixmer Belgium zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake is in artikel 5.2, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering. De koper kan in dit geval geen schadeloosstelling vorderen wegens de niet of slechts gedeeltelijke levering.

Artikel 6: Controle en waarborg

6.1.      De koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren. Indien de koper enige klachten heeft met betrekking tot de hoeveelheid geleverde goederen, dient de koper dit onmiddellijk te melden te melden bij levering.

Indien de koper klachten heeft met betrekking tot zichtbare gebreken dient de koper dit schriftelijk bij aangetekend brief te melden binnen de 48 uur na ontvangst van de levering.

6.2.      Fixmer Belgium is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.

6.3.      De producten worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende twee maanden vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden.

6.4.      Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk was bestemd.

6.4.      Onze waarborg kan niet worden ingeroepen:

- ingeval het verkeerd gebruik van een product;

- ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;

-  ingeval van opzettelijke schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper of zijn aangestelden.

6.5.      Op straffe van verval dient de koper beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.

6.6.      Indien vervanging van het product niet mogelijk is beperkt de waarborg van Fixmer Belgium zich tot de terugbetaling van de betaalde prijs en de terugname van het gebrekkige product. De medecontractant zal op geen enkele wijze aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1.      De verkochte goederen blijven eigendom van Fixmer Belgium tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, intresten, kosten, en bijkomende prestaties.

Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s betreffende de verkochte goederen overgedragen op de koper op het ogenblik van de levering.

7.2.      In geval van doorverkoop behoudt Fixmer Belgium de mogelijkheid om de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Er wordt zakelijke subrogatie toegepast. Fixmer Belgium heeft een schuldvordering op de doorverkoopprijs van de betrokken goederen.

7.3.      Vanaf de levering zijn alle risico’s, ook in de gevallen van overmacht, voor de koper betreffende de verkochte goederen, zelfs indien het vervoer door of in opdracht van Fixmer Belgium is gebeurd.

7.4.      Wanneer de koper de verschuldigde bedragen niet correct betaald heeft Fixmer Belgium het recht haar goederen terug te vorderen.

7.5.      De koper is verplicht de identiteit mee te delen van eenieder die aanspraak maakt op de goederen eigendom van Fixmer Belgium. Elke eventuele overdracht van handelsfonds moet worden meegedeeld aan Fixmer Belgium.

Artikel 8: Overmacht

8.1.      Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Fixmer Belgium van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding/ schadeloosstelling.

8.2.      Ingeval Fixmer Belgium afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de levering door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens van toepassing ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

8.3.      De volgende situaties worden ondermeer als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden,brand,werkstakingen,lock-out,diefstal,uitzonderlijke verkeershinder, oorlog, gebrek aan grondstoffen en de uitbraak van epidemieën (niet limitatief).

Artikel 9: Geschillenregeling

9.1.      In geval van betwisting, is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) bevoegd.  Fixmer Belgium behoudt zich het recht voor te dagvaarden voor de rechtbank van de zetel van de koper.

9.2.      Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, zullen ten laste van de koper worden verhaald.

9.3.      Het Belgische recht zal steeds van toepassing zijn.

Artikel 10: Nietigheid

De nietigheid van één clausule brengt niet de nietigheid van de algemene voorwaarden met zich mee.